Gratis consultatie

Boek nu een gratis proefsessie om onze methode te ervaren en samen uw behoeften en vaardigheden te onderzoeken.

Boek nu

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

 1. Onder “Heart of Language” wordt verstaan: Heart of Language | Language under Hypnosis, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65240588, statutair gevestigd aan de Serrestraat 13 (2671 RM) te Naaldwijk.
 2. Onder “klant” c.q. “klanten” wordt verstaan: elke (rechts)persoon met wie Heart of Language een overeenkomst sluit of degene die een aanbieding of offerte ontvangt van Heart of Language.
 3. Onder “buitenlandse klant” wordt verstaan: de klant als bedoeld in dit artikel, waarvan ten behoeve lessen worden verzorgd die niet in Nederland plaatsvinden of de klant die zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats niet in Nederland heeft.
 4. Onder “les” wordt verstaan: een enkele les van ongeveer 60 (zestig) minuten, welke al dan niet individueel of samen met een andere persoon wordt gevolgd.
 5. Onder “cursus” wordt verstaan: een samenstelling van lessen, welke al dan niet individueel of samen met een andere persoon wordt gevolgd.
 6. Onder “intensieve cursus” wordt verstaan: een cursus die 5 (vijf) dagen aansluitend, 4 (vier) tot 8 (acht) uur wordt gevolgd.
 7. Onder “docent” wordt verstaan: degene die bij Heart of Language werkzaam is of ten behoeve van Heart of Language werkzaamheden verricht die toezien op de taallessen.
 8. Onder “derde(n)” wordt verstaan de (rechts)persoon c.q. opdrachtnemer die Heart of Language inhuurt om diensten namens Heart of Language te verrichten.
 9. Onder “overeenkomst (van opdracht)” wordt verstaan: de overeenkomst tussen Heart of Language en de klant en de overeenkomst tussen Heart of Language en de derde.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de klant of derde(n) en Heart of Language.
 2. Als de klant of derde ook (algemene) voorwaarden gebruikt, dan worden deze middels de algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodoende zijn louter de algemene voorwaarden van Heart of Language van toepassing.
 3. Heart of Language kan en is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De klant wordt tijdig op de hoogte gebracht van deze nieuwe tekst. Als de klant uitdrukkelijk niet akkoord wil gaan met deze wijziging, dan blijft de aanvankelijke versie van deze voorwaarden van kracht.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Heart of Language en de klant of de derde(n), tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken door Heart of Language.
 5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de overeenkomsten van de klant, wanneer er derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.
 6. Indien de klant bestaat uit twee of meer (rechts)personen, dan is eenieder voor het gehele deel (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Heart of Language.
 7. De klant en Heart of Language kunnen overeenkomen dat een vrijblijvende proefles wordt gevolgd. Indien daarvan gebruik wordt gemaakt, zij ook op die overeenkomst – waarbij (rechts)personen gebruikmaken van de proefles –deze algemene voorwaarden van toepassing.
 8. Indien Heart of Language niet terstond nakoming verlangt, dan wil dat niet zeggen dat de nakoming vervalt. De vordering blijft altijd staan, tenzij deze wettelijk is verjaard.
 9. Indien Heart of Language reeds eerder zaken heeft gedaan met de klant, kan de klant niet stellen dat de algemene voorwaarden niet bekend zijn of dat deze niet ter hand waren gesteld.

 

Artikel 3 – Offerte

 1. De offerte van Heart of Language heeft in beginsel een geldingsduur van 30 (dertig) dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Indien de klant c.q. derde de offerte heeft geaccepteerd, is het niet meer mogelijk om van acceptatie af te zien. De klant c.q. derde zal binnen 3 (drie) maanden na ondertekening gebruik moeten maken van de diensten die staan opgenomen in de offerte ofwel de diensten moeten inplannen met Heart of Language. Onder gebruikmaking wordt verstaan dat de eerste les of een eerste deel van een cursus wordt gevolgd. Indien de klant c.q. geen gebruik maakt van de diensten, is de klant c.q. derde of deze niet inplant binnen de gestelde termijn, is de klant c.q. derde terstond na afloop van de termijn het – in de offerte opgenomen – bedrag verschuldigd aan Heart of Language.
 3. Heart of Language kan niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kan of behoort te begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of een (kennelijke) verschrijving bevat.
 4. Alle offertes en aanbiedingen van Heart of Language zijn vrijblijvend, waarbij Heart of Language nooit tot acceptatie van dienstverlening verplicht kan worden en bij weigering geen reden van de weigering hoeft op te geven.
 5. Acceptatie moet altijd schriftelijk door Heart of Language worden bevestigd.
 6. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Heart of Language niet aan de aanvaarding of het tegenvoorstel van de klant gebonden.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Heart of Language niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Overeenkomstig dit artikel is de klant c.q. derde de niet verrichte, wel het bedrag voor de geaccepteerde diensten – welke zijn opgenomen in de offerte – verschuldigd aan Heart of Language.

 

Artikel 4 – Werkwijze

 1. Heart of Language geeft taallessen waar gebruik wordt gemaakt van hypnose of diepe ontspanning. In beginsel wordt de les ingedeeld in de volgende drie componenten:
  1. Deel I betreft de passieve component waarbij de klant onder hypnose of diepe ontspanning is;
  2. Deel II betreft de meer actieve component waarbij van de klant wordt verwacht dat de spraak wordt geoefend en er interactie plaatsvindt tussen de klant en de docent;
  3. Deel III betreft een combinatie van bovenstaande componenten.
 2. Indien Heart of Language c.q. de docent van mening is dat van voorgaand lid dient te worden afgeweken, zodoende een beter (eind)resultaat te behalen staat dit aan Heart of Language c.q. de docent vrij om te doen. Waar mogelijk en noodzakelijk zal dit eerst worden besproken met de klant.
 3. De klant gaat ermee akkoord dat de delen I en II van de lessen worden opgenomen. De opnames worden gemaakt ten behoeve van didactische doeleinden. Dit betekent dat de klant er uitdrukkelijk mee instemt dat Heart of Language de opnames van de lessen tevens ten behoeve van andere klanten kan en mag gebruiken.

 

Artikel 5 – De overeenkomst tussen Heart of Language en de klant

 1. Heart of Language kan bij de uitvoering van de overeenkomst anderen (derden) betrekken, bijvoorbeeld om bepaalde delen van de overeenkomst uit te besteden. Heart of Language blijft verantwoordelijk voor een goede nakoming van de overeenkomst. Indien de klant Heart of Language aansprakelijk stelt, terwijl Heart of Language hiervoor derde(n) heeft ingeschakeld, zal Heart of Language een passende oplossing aanbieden nadat overleg heeft plaatsgevonden met de derde(n) en de klant. De klant kan in beginsel niet directe een derde(n) aansprakelijk stellen. Heart of Language zal zorgdragen voor een geschikte oplossing. Heart of Language is immers de enige die kan beoordelen of de derde(n) de werkzaamheden op correcte wijze heeft uitgevoerd.
 2. De klant of derde zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op tijd aan Heart of Language worden verstrekt.
 3. De klant of derde is niet gerechtigd handelingen te verrichten die de uitvoering van de overeenkomst door Heart of Language kunnen doorkruisen of bemoeilijken. De klant of derde dient gedurende de looptijd van de overeenkomst, buiten Heart of Language om, dus geen handelingen te (laten) verrichten waarop de opdracht van Heart of Language Zodoende wordt voorkomen dat er verschillende methoden worden gebruikt, welke eventueel van (negatieve) invloed kunnen zijn op de diensten van Heart of Language. Reguliere lesmethode(n), zoals het leren van woorden en grammatica, behoren niet onder de reikwijdte van deze bepalingen.
 4. Heart of Language is gehouden om de overeenkomst op deskundige en zorgvuldige wijze te voeren. Deze verplichting geldt tevens voor – door Heart of Language ingehuurde – derde(n). Tevens wordt van de klanten en derden een inspanningsverplichting verwacht om een resultaat te bereiken dat zoveel mogelijk recht doet aan de overeenkomst.
 5. Heart of Language zal zich zo goed mogelijk inspannen om het door de klant gewenste resultaat te bereiken. Dit is een inspanningsverplichting van Heart of Language en geen resultaatsverplichting. Indien het resultaat uitblijft, ontslaat dit de klant dus niet van zijn verplichtingen jegens Heart of Language, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn met het behalen van het beoogde resultaat.
 6. Indien door Heart of Language in gehuurde derde(n) (administratie)kosten in rekening brengt ten behoeve van de klant, dan zijn deze kosten voor de klant en worden deze kosten niet in rekening gebracht bij Heart of Language.

 

Artikel 6 – Betaling en betalingstermijn

 1. Betaling door de klant moet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan. In beginsel geschiedt de betaling in euro’s. Heart of Language kan echter aangeven op andere wijze en in een andere valuta de betaling moet worden voldaan. Heart of Language is gerechtigd om periodiek factureren.
 2. Wordt binnen de aangegeven termijn niet betaald, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke handelsrente verschuldigd, deze wordt bepaald aan de hand van het land waar de dienst is geleverd.
 3. Als de klant zijn rekening niet of te laat betaalt, dan komen alle juridische kosten die daardoor ontstaan, voor rekening van de klant. Hieronder vallen bijvoorbeeld: (buiten)gerechtelijke kosten, incassokosten en executiekosten. Deze kosten worden in beginsel bepaald aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving overeenkomstig het artikel “Toepasselijk recht”. Partijen kunnen hiervan schriftelijk afwijken voor zover de juridische kosten worden bepaald aan de hand van de wet- en regelgeving van het land waar de dienst is verricht.
 4. In beginsel dient de klant het totaal van de kosten c.q. de factuur in éénmaal binnen de gestelde termijn te betalen.
 5. Na overleg kan echter schriftelijk overeen worden gekomen dat de klant de les, cursus of sessie in termijnen betaalt, waarbij een termijn gelijk staat aan 1 (één) maand. Indien de klant gebruik wenst te maken van extra termijnen, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen. Voor elk extra termijn brengt Heart of Language (extra) administratiekosten in rekening.
 6. Klanten dienen lessen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 (vierentwintig) uur van tevoren af te zeggen. Indien klanten van een kortere termijn dan 24 (vierentwintig) uur voor de les gebruikmaken, wordt 50 (vijftig) procent van de offerte gefactureerd aan de klant.
 7. Indien klanten een les in het geheel niet afzeggen wordt de volledige offerte – althans dat deel van de offerte waarvoor niet (tijdig) is afgezegd – gefactureerd aan de klant.
 8. Indien klanten meerdere lessen aaneengesloten hebben ingepland, wordt de eerste les als ijkpunt genomen om te bepalen in hoeverre de klant heeft voldaan aan de in de voorgaande leden uiteengezette bepalingen die toezien op de afzegging – of het gebrek daaraan – van lessen.
 9. Indien klanten een cursus hebben ingepland, dient afzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 (achtenveertig) uur plaats te vinden.
 10. Indien klanten van een kortere termijn dan 48 (achtenveertig) uur voor de cursus gebruikmaken, wordt 50 (vijftig) procent van de offerte gefactureerd aan de klant.
 11. Indien klanten een cursus in het geheel niet afzeggen wordt de volledige offerte – althans dat deel van de offerte waarvoor niet (tijdig) is afgezegd – gefactureerd aan de klant.
 12. Het eerste onderdeel van de cursus geldt als ijkpunt om te bepalen in hoeverre de klant heeft voldaan aan de in de voorgaande leden uiteengezette bepalingen die toezien op de afzegging – of het gebrek daaraan – van cursussen.
 13. Indien klanten een intensieve cursus hebben ingepland, dient de afzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 72 (tweeënzeventig) uur plaats te vinden.
 14. Indien klanten van een kortere termijn dan 72 (tweeënzeventig) uur gebruikmaken wordt de 50 (vijftig) procent van de offerte gefactureerd aan de klant.

 

Artikel 7 – Opschorting ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. Als de klant of de derde zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Heart of Language bevoegd om over gaan tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst. Dit geldt ook als Heart of Language goede grond heeft om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Als de uitvoering van de overeenkomst – op grond van dit artikel – door Heart of Language wordt opgeschort, dan is Heart of Language bevoegd om de door de vertraging gemaakte extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
 3. Heart of Language is bevoegd de overeenkomst ontbinden als zich een situatie voortdoet waardoor de (uitvoering van de) overeenkomst onmogelijk is geworden, of als instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Heart of Language kan worden gevergd.
 4. Indien Heart of Language de overeenkomst – op grond van dit artikel – opschort of ontbindt, is de klant niet gerechtigd schadevergoeding te vorderen van Heart of Language.
 5. Als de overeenkomst door Heart of Language wordt ontbonden – omdat de klant of de derde niet aan de betalingsverplichting voldoet, dan wel op een andere wijze is verzuim is ­– dan heeft Heart of Language recht op een schadevergoeding van directe en indirecte geleden schade, zoals bijvoorbeeld de gemaakte kosten en gederfde winst.
 6. In geval van een (aanvraag of een aankomend) faillissement, surséance, schuldsanering of beslaglegging ten aanzien van de klant, is Heart of Language bevoegd vrijelijk en direct de overeenkomst op te zeggen, zonder er schadevergoedingsplicht ontstaat. De vorderingen van Heart of Language jegens de klant (of diens gemachtigde) zijn dan direct opeisbaar.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Indien de klant de overeenkomst niet nakomt, dan is hij aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, die daaruit voortvloeit.
 2. Indien Heart of Language aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze algemene voorwaarden, in het bijzonder in deze bepaling is geregeld.
 3. Heart of Language is in elk geval niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de klant onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 4. Indien Heart of Language aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het gefactureerde bedrag van de betreffende overeenkomst.
 5. Indien Heart of Language is aangesloten bij een verzekering die de schade dekt, dan is aansprakelijkheid van Heart of Language beperkt tot het maximale bedrag van de uitkering van deze verzekering.
 6. Heart of Language is bij aansprakelijkheid, alleen aansprakelijk voor directe schade en voor zover dit redelijke kosten betreffen. De noodzakelijkheid van de gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor het beperken van verdere schade) dient wel eerst aangetoond te worden.
 7. Heart of Language is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat, op welke wijze dan ook, als gevolg van de geleverde diensten van Heart of Language. Heart of Language is dus niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Heart of Language.

 

Artikel 9 – Overmacht

 1. Heart of Language hoeft (een gedeelte van) de overeenkomst niet na te komen indien er sprake is van overmacht.
 2. Bij overmacht gaat het om een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Heart of Language en ook niet wanneer de omstandigheid om andere redenen niet (zoals volgens de wet) voor rekening van Heart of Language Het gaat daarbij om alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Heart of Language geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Heart of Language niet in staat is om de – uit de overeenkomst voortvloeiende – verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld ook: zieke docenten, arbeidsongeschiktheid, (internet)storingen en werkstakingen.
 4. Heart of Language heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Heart of Language de overeenkomst had moeten nakomen.
 5. Heart of Language kan de nakoming opschorten gedurende de overmacht situatie. Zowel Heart of Language als de klant mogen de overeenkomst ontbinden, wanneer de overmacht situatie langer dan twee maanden duurt, zonder dat er schadevergoeding hoeft te worden betaald.
 6. Als Heart of Language door overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst maar voor een deel kan nakomen of is nagekomen, dan is Heart of Language gerechtigd om dat nagekomen deel apart factureren, alsof er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 7. Heart of Language draagt er zorg voor om bij overmacht situatie de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) – zo nodig via alternatieve methode(n) – alsnog na te komen, met inachtneming van deze algemene voorwaarden en in het bijzonder de bepalingen in dit artikel.

 

Artikel 10 ­– Intellectueel eigendom en bescherming van methode(n)

 1. Alle rechten en intellectuele eigendommen zijn van c.q. komen toe aan Heart of Language. Dit geldt tevens voor intellectuele eigendommen die de klant c.q. derde vervaardigt tijdens uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Heart of Language.
 2. De intellectuele eigendommen zien mede op de methode(n) die Heart of Language gebruikt, waarbij inbegrepen de muziek c.q. klanken die tijdens de lessen en cursussen worden gebruikt, alsmede andere hulpmiddelen die de zintuigen kunnen waarnemen zowel bewust als onbewust.
 3. Indien de klant of derde gebruik maakt van intellectuele eigendommen die aan Heart of Language toebehoren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heart of Language, verbeurt de klant zijn de een natuurlijk persoon een direct opeisbare boete à €1.500,- (duizendvijfhonderd) en de klant zijnde een rechtspersoon of de derde een direct opeisbare boete à €5.000,- (vijfduizend). Heart of Language is voorts gerechtigd om schadevergoeding te vorderen van de klant of de derde voor de daadwerkelijk geleden schade.

 

Artikel 11 – Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Heart of Language (en de eventueel door Heart of Language ingeschakelde derden) voor aanspraken van derden.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Heart of Language partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing en is uitsluitend een Nederlandse rechter bevoegd.
 2. De rechter te Den Haag, althans de rechter in de plaats waar Heart of Language gevestigd is, is uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 3. Dit artikel geldt ook als een verbintenis (deels) in het buitenland wordt uitgevoerd en ten behoeve van buitenlandse klanten. Louter indien buitenlandse klanten (dit artikel van) de algemene voorwaarden van de hand hebben gewezen, kunnen partijen in onderling overleg afwijken van dit artikel. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen indien deze op schrift zijn gesteld en door beide c.q. alle partijen zijn ondertekend.

 

Artikel 13 – Vindplaats algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn aan de klant of de derde ter hand gesteld. Voorts zijn deze algemene voorwaarden ter inzage gelegd bij de kamer van koophandel en zijn tevens in te zien en te downloaden op:
  https://heartoflanguage.nl/algemene-voorwaarden/
 2. De (op bovengenoemde website) laatste geüploade versie is van toepassing op de klant.